Câu 1: Khi cần tư vấn thủ tục chuyển trường, liên hệ ai?

Khi phụ huynh cần tư vấn về những thủ tục khi chuyển trường thì sẽ liên hệ với thầy Lương Huy Thảo – Giáo vụ tại phòng Ban giám hiệu – Tầng 3 trường THPT Hoàng Long.

Câu 2: Khi cần hỗ trợ về thủ tục nhập học, tôi liên hệ ai?

Khi phụ huynh cần hỗ trợ về các thủ tục nhập học thì sẽ liên hệ với cô Đào Thị Thu Trang tại tầng 1 phòng Hành chính- Nhân sự trường THPT Hoàng Long.

Câu 3: Con cần được tư vấn hướng nghiệp, liên hệ ai?

Khi các con muốn tư vấn về hướng nghiệp thì sẽ liên hệ với cô Phạm Thùy Dung tại phòng Ban giám hiệu -Tầng 3 trường THPT Hoàng Long .

Câu 4: Con cần tư vấn tâm lý, liên hệ ai?

Khi con có nhu cầu cần tư vấn tâm lý thì sẽ liên hệ với cô Phạm Thùy Dung tại phòng Ban giám hiệu – Tầng 3 trường THPT Hoàng Long.

Câu 5: Muốn đăng ký cho con tham gia các hoạt động ngoại khoá, cần liên hệ ai?

Khi các con muốn đăng ký tham gia các hoạt động ngoại khóa thì sẽ liên hệ với thầy Lê Tuấn Cảnh tại Văn phòng Đoàn- Tầng 1 trường THPT Hoàng Long.

Câu 6: Đăng ký cho con bán trú, ăn trưa, xe đưa đón, cần liên hệ ai?

Khi phụ huynh muốn đăng ký cho con ăn trưa, bán trú tại trường và đi xe đưa đón thì sẽ liên hệ với giáo viên chủ nhiệm các lớp mà con/em mình đang học.

Câu 7: Khi tôi có nhiều thắc mắc về hoạt động học tập của con tại trường, tôi cần liên hệ ai?

Khi phụ huynh có những thắc mắc về hoạt động học tập của con tại trường, thì sẽ liên hệ với giáo viên chủ nhiệm các lớp mà con/em mình đang học.