Ba công khai

Thực hiện theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Trường THPT Hoàng Long thực hiện công khai các nội dung theo quy định.

- Báo cáo 3 công khai năm học 2022-2023:

Thông báo cam kết chất lượng của sơ sở GD THPT Hoàng Long

Các tài liệu kèm theo thuộc 3 biểu mẫu 10,11,12