Triết lý giáo dục

Triết lý giáo dục Dewey là tổ chức sự trưởng thành của học sinh thông qua con đường tự học – tự giáo dục để đào tạo ra những con người có năng lực tự học, tinh thần tự lập, trách nhiệm và có tâm hồn phong phú.

Giáo dục không phải là sự chuẩn bị cho cuộc sống, giáo dục chính là cuộc sống.
Giáo dục không phải là sự chuẩn bị cho cuộc sống, giáo dục chính là cuộc sống.
  • Vì giáo dục chính là bản thân cuộc sống, nó phải là quá trình của người học chứ không phải của người dạy. Giáo dục là quá trình mà người học là trung tâm.
  • Vì giáo dục chính là bản thân cuộc sống, không thể giáo dục chung cho tất cả mọi người. Người thầy phải ý thức rõ và tôn trọng sự khác biệt giữa các học sinh.
  • Vì giáo dục chính là bản thân cuộc sống, nhà trường không thể tách khỏi hoạt động thực tiễn và kiến thức không thể được áp đặt từ bên ngoài.

Phương pháp giáo dục

Đăng ký tham quan trường ngay!